Swaminarayan Mandir Junagadh - Shreemad Satsangi Jivan Katha

April 17, 2016 Vakta: P. Vivekswarupswami (Bagasara)

Satsangi-Jivan-katha-Junagadh-1

Satsangi-Jivan-katha-Junagadh-2

Satsangi-Jivan-katha-Junagadh-3

Satsangi-Jivan-katha-Junagadh-4

Satsangi-Jivan-katha-Junagadh-5

Satsangi-Jivan-katha-Junagadh-6

Satsangi-Jivan-katha-Junagadh-7