Swaminarayan Mahtosav UK - 2016 - Day 5

August 23 - 29, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha Day 5 - Vakta : P. Nityaswarupswami - Sardhar