Swaminarayan Mahtosav UK - 2016 - Day 4

August 23 - 29, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha Day 4 - Vakta : P. Nityaswarupswami - Sardhar