Swaminarayan Mahtosav UK - 2016 - Day 2

August 23 - 29, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha - Vakta : P. Purnaswarupswami - Sardhar