Swaminarayan Mahotsav - Padra (Vadodara)

Nov 16 - 22, 2016 - Shreemad Satsangi Jivan Katha - Vakta P. Vivekswami (Bagasara) - Bhavya Sobhayatra, Dharmakul parivar darshan and blessings