Swaminarayan Mahotsav - Jol (Vadtal)

Jan 3 - 9, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta: P. Nityaswarupswami - Sardhar