Simhasth Kumbh Mahaparv Ujjain 2016

Seva by Swaminarayan Vadtal Gadi

Kumbh-Melo-Ujjain-1

Kumbh-Melo-Ujjain-2

Kumbh-Melo-Ujjain-3

Kumbh-Melo-Ujjain-4

Kumbh-Melo-Ujjain-5

Kumbh-Melo-Ujjain-6

Kumbh-Melo-Ujjain-7

Kumbh-Melo-Ujjain-8

Kumbh-Melo-Ujjain-9

Kumbh-Melo-Ujjain-10

Kumbh-Melo-Ujjain-11

Kumbh-Melo-Ujjain-12

Kumbh-Melo-Ujjain-13

Kumbh-Melo-Ujjain-14

Kumbh-Melo-Ujjain-15

Kumbh-Melo-Ujjain-16

Kumbh-Melo-Ujjain-17

Kumbh-Melo-Ujjain-18

Kumbh-Melo-Ujjain-19

Kumbh-Melo-Ujjain-20

Kumbh-Melo-Ujjain-21

Kumbh-Melo-Ujjain-22

Kumbh-Melo-Ujjain-23

Kumbh-Melo-Ujjain-24

Kumbh-Melo-Ujjain-25

Kumbh-Melo-Ujjain-26

Kumbh-Melo-Ujjain-27

Kumbh-Melo-Ujjain-28

Kumbh-Melo-Ujjain-29

Kumbh-Melo-Ujjain-30

Kumbh-Melo-Ujjain-31

Kumbh-Melo-Ujjain-32

Kumbh-Melo-Ujjain-33

Kumbh-Melo-Ujjain-34

Kumbh-Melo-Ujjain-35

Kumbh-Melo-Ujjain-36

Kumbh-Melo-Ujjain-37

Kumbh-Melo-Ujjain-38

Kumbh-Melo-Ujjain-39

Kumbh-Melo-Ujjain-40

Kumbh-Melo-Ujjain-41

Kumbh-Melo-Ujjain-42

Kumbh-Melo-Ujjain-43

Kumbh-Melo-Ujjain-44