Shreemad Bhagwat Katha - Swaminarayan Mandir Malad (Mumbai)

August 2016 - Vakta : P. Kothari Swami & P. Chapaiya swami (Gadhpur)

Bhagwat-Katha-Malad-1

Bhagwat-Katha-Malad-2

Bhagwat-Katha-Malad-3

Bhagwat-Katha-Malad-4

Bhagwat-Katha-Malad-5

Bhagwat-Katha-Malad-6

Bhagwat-Katha-Malad-7

Bhagwat-Katha-Malad-8

Bhagwat-Katha-Malad-9

Bhagwat-Katha-Malad-10

Bhagwat-Katha-Malad-11