Shreemad Bhagwat Katha - Swaminarayan Mandir Malad (Mumbai)

August 2016 - Vakta : P. Kothari Swami & P. Chapaiya swami (Gadhpur)