Shreemad Bhagwat Katha - Dadakhachar Darbar - Gadhpur

June 2016 Yajman : Sambhubhai Malaviya - Nana Machiyala Vakta: Kothari Swami & P. Chhapaiya Swami