Shree Gopinathji Maharaj 187th Patotsav - Jal Yatra & Ratri Satsang Sabha

Ghela thi Gopinathji Maharaj Mandir sudhi Divya Jal Yatra - Oct 12, 2016

Jal-Yatra-25

Jal-Yatra-1

Jal-Yatra-2

Jal-Yatra-3

Jal-Yatra-4

Jal-Yatra-5

Jal-Yatra-6

Jal-Yatra-7

Jal-Yatra-8

Jal-Yatra-9

Jal-Yatra-10

Jal-Yatra-11

Jal-Yatra-12

Jal-Yatra-13

Jal-Yatra-14

Jal-Yatra-15

Jal-Yatra-16

Jal-Yatra-17

Jal-Yatra-18

Jal-Yatra-19

Jal-Yatra-20

Jal-Yatra-21

Jal-Yatra-22

Jal-Yatra-23

Jal-Yatra-24

Jal-Yatra-25

Jal-Yatra-26

Jal-Yatra-27

Jal-Yatra-28

Ratri-Sabha-1

Ratri-Sabha-2

Ratri-Sabha-3

Ratri-Sabha-4

Ratri-Sabha-5

Ratri-Sabha-6

Ratri-Sabha-7

Ratri-Sabha-8

Ratri-Sabha-9

Ratri-Sabha-10