Shakotsav - Swaminarayan Mandir Nagnesh (Ta. Ranpur)

Dec 30, 2016

Shakotsav-Nagnesh-1

Shakotsav-Nagnesh-2

Shakotsav-Nagnesh-3

Shakotsav-Nagnesh-4

Shakotsav-Nagnesh-5

Shakotsav-Nagnesh-6

Shakotsav-Nagnesh-7

Shakotsav-Nagnesh-8

Shakotsav-Nagnesh-9

Shakotsav-Nagnesh-10

Shakotsav-Nagnesh-11

Shakotsav-Nagnesh-12

Shakotsav-Nagnesh-13

Shakotsav-Nagnesh-14

Shakotsav-Nagnesh-15

Shakotsav-Nagnesh-16

Shakotsav-Nagnesh-17

Shakotsav-Nagnesh-18