Shakotsav - Mota Varachha (Surat) - Jan 10, 2016

Aayojak Swaminarayan Mandir Mota Varachha Surat

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-1

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-2

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-3

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-4

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-5

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-6

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-7

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-8

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-9

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-10

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-11

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-12

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-13

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-14

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-15

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-16

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-17

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-18

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-19

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-20

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-21

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-22

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-23

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-24

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-25

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-26

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-27

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-28

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-29

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-30

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-31

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-32

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-33

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-34

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-35

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-36

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-37

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-38

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-39

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-40

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-41

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-42

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-43

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-44

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-45

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-46

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-47

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-48

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-49

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-50

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-51

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-52

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-53

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-54

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-55

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-56

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-57

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-58

Shakotsav_Mota-Varachha-Surat-59