Thursday, 18 January 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Shakotsav - Agatray - Jan 9, 2016

Muktraj Parvatbhai Nu Gam - Agatray, Divya Shaotsav in the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree

Shakotsav-Agatray-1

Shakotsav-Agatray-2

Shakotsav-Agatray-3

Shakotsav-Agatray-4

Shakotsav-Agatray-5

Shakotsav-Agatray-6

Shakotsav-Agatray-7

Shakotsav-Agatray-8

Shakotsav-Agatray-9

Shakotsav-Agatray-10

Shakotsav-Agatray-11

Shakotsav-Agatray-12

Shakotsav-Agatray-13

Shakotsav-Agatray-14

Shakotsav-Agatray-15

Shakotsav-Agatray-16

Shakotsav-Agatray-17

Shakotsav-Agatray-18

Shakotsav-Agatray-19

Shakotsav-Agatray-20

Shakotsav-Agatray-21

Shakotsav-Agatray-22

Shakotsav-Agatray-23

Shakotsav-Agatray-24

Shakotsav-Agatray-25

Shakotsav-Agatray-26

Shakotsav-Agatray-27

Shakotsav-Agatray-28

Shakotsav-Agatray-29

Shakotsav-Agatray-30

Shakotsav-Agatray-31

Shakotsav-Agatray-32

Shakotsav-Agatray-33

Shakotsav-Agatray-34

Shakotsav-Agatray-35

Shakotsav-Agatray-36

Shakotsav-Agatray-37

Shakotsav-Agatray-38

Shakotsav-Agatray-39

Shakotsav-Agatray-40

Shakotsav-Agatray-41

Shakotsav-Agatray-42

Shakotsav-Agatray-43

Shakotsav-Agatray-44

Shakotsav-Agatray-45

Shakotsav-Agatray-46

Shakotsav-Agatray-47

Shakotsav-Agatray-48

Shakotsav-Agatray-49

Shakotsav-Agatray-50

Shakotsav-Agatray-51

Shakotsav-Agatray-52

Shakotsav-Agatray-53

Shakotsav-Agatray-54

Shakotsav-Agatray-55

Shakotsav-Agatray-56