Sunday, 18 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Satsangi Jivan Katha - Mota Varachha Surat

Sept 2016 Vakta : P. Vivek Swarup swami - Bagasara

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-1

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-2

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-3

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-4

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-5

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-6

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-7

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-8

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-9

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-10

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-11

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-12

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-13

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-14

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-15

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-16

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-17

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-18

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-19

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-20

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-21

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-22

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-23

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-24

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-25

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-26

Satsangi-Jivan-Katha-Mota-Varachha-Surat-27