Satsangi Jivan Katha -Gadhpur

Nov 1 to 5, 2016 Vakta: Kothari Swami Gadhpur

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-1

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-2

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-3

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-4

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-5

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-6

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-7

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-8

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-9

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-10

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-11

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-12

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-13

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-14

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-15

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-16

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-17

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-18

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-19

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-20

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-21