Satsang Sabha - Mandva (Dist. Bhavnagar)

Nov 2016 - P. P. Nana Laljimaharaj Shree Pushpendraprasadji Maharaj Shree Padharamni

Madva_Satsang-Sabha-1

Madva_Satsang-Sabha-2

Madva_Satsang-Sabha-3

Madva_Satsang-Sabha-4

Madva_Satsang-Sabha-5