Satsang Sabha - Manavadar (Dist. Junagadh)

Fbe 14, 2016