Purushottam Prakash Katha - Gadhpur Dham Atlanta (USA)

June 3 - 5, 2016 Vakta: Kothari Swami - Gadhpur

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-1

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-2

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-3

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-4

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-5

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-6

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-7

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-8

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-9

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-10

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-11

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-12

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-13

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-14

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-15

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-16

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-17

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-18

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-19

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-20

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-21

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-22

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-23

Purushottam-Prakash-Katha-Atlanta-24