Palitana - Nutan Mandir Khat Murhat Mahtosav

Fab 20, 2016

Khatmurhat-Palitana-1

Khatmurhat-Palitana-2

Khatmurhat-Palitana-3

Khatmurhat-Palitana-4

Khatmurhat-Palitana-5

Khatmurhat-Palitana-6

Khatmurhat-Palitana-7

Khatmurhat-Palitana-8

Khatmurhat-Palitana-9

Khatmurhat-Palitana-10

Khatmurhat-Palitana-11

Khatmurhat-Palitana-12

Khatmurhat-Palitana-13

Khatmurhat-Palitana-14

Khatmurhat-Palitana-15