Nutan Swaminarayan Mandir Khat Murhat & Shakotsav

Mota Bhamodra (Dist. Amreli -Gadhpur Pradesh) - Dec 2, 2016

Mota-Bhamodra-55

Mota-Bhamodra-1

Mota-Bhamodra-2

Mota-Bhamodra-3

Mota-Bhamodra-4

Mota-Bhamodra-5

Mota-Bhamodra-6

Mota-Bhamodra-7

Mota-Bhamodra-8

Mota-Bhamodra-9

Mota-Bhamodra-10

Mota-Bhamodra-11

Mota-Bhamodra-12

Mota-Bhamodra-13

Mota-Bhamodra-14

Mota-Bhamodra-15

Mota-Bhamodra-16

Mota-Bhamodra-17

Mota-Bhamodra-18

Mota-Bhamodra-19

Mota-Bhamodra-20

Mota-Bhamodra-21

Mota-Bhamodra-22

Mota-Bhamodra-23

Mota-Bhamodra-24

Mota-Bhamodra-25

Mota-Bhamodra-26

Mota-Bhamodra-27

Mota-Bhamodra-28

Mota-Bhamodra-29

Mota-Bhamodra-30

Mota-Bhamodra-31

Mota-Bhamodra-32

Mota-Bhamodra-33

Mota-Bhamodra-34

Mota-Bhamodra-35

Mota-Bhamodra-36

Mota-Bhamodra-37

Mota-Bhamodra-38

Mota-Bhamodra-39

Mota-Bhamodra-40

Mota-Bhamodra-41

Mota-Bhamodra-42

Mota-Bhamodra-43

Mota-Bhamodra-44

Mota-Bhamodra-45

Mota-Bhamodra-46

Mota-Bhamodra-47

Mota-Bhamodra-48

Mota-Bhamodra-49

Mota-Bhamodra-50

Mota-Bhamodra-51

Mota-Bhamodra-52

Mota-Bhamodra-53

Mota-Bhamodra-54

Mota-Bhamodra-55

Mota-Bhamodra-56

Mota-Bhamodra-57

Mota-Bhamodra-58

Mota-Bhamodra-59

Mota-Bhamodra-60

Mota-Bhamodra-61

Mota-Bhamodra-62

Mota-Bhamodra-63

Mota-Bhamodra-64

Mota-Bhamodra-65

Mota-Bhamodra-66

Mota-Bhamodra-67

Mota-Bhamodra-68

Mota-Bhamodra-69

Mota-Bhamodra-70

Mota-Bhamodra-71

Mota-Bhamodra-72

Mota-Bhamodra-73

Mota-Bhamodra-74

Mota-Bhamodra-75

Mota-Bhamodra-76

Mota-Bhamodra-77

Mota-Bhamodra-78

Mota-Bhamodra-79

Mota-Bhamodra-80

Mota-Bhamodra-81

Mota-Bhamodra-82

Mota-Bhamodra-83

Mota-Bhamodra-84

Mota-Bhamodra-85

Mota-Bhamodra-86

Mota-Bhamodra-87

Mota-Bhamodra-88

Mota-Bhamodra-89

Mota-Bhamodra-90

Mota-Bhamodra-91

Mota-Bhamodra-92

Mota-Bhamodra-93

Mota-Bhamodra-94