Nutam Swaminarayan Mandir Khatmurhat - Varsola (Dist. Kheda)

Dec 2, 2016 - Dharmakul ane Santo na divya sanidhya ma divya khatmurhat mahotsav

Khat-Murhat-Varsola-7

Khat-Murhat-Varsola-1

Khat-Murhat-Varsola-2

Khat-Murhat-Varsola-3

Khat-Murhat-Varsola-4

Khat-Murhat-Varsola-5

Khat-Murhat-Varsola-6

Khat-Murhat-Varsola-18

Khat-Murhat-Varsola-181

Khat-Murhat-Varsola-17

Khat-Murhat-Varsola-16

Khat-Murhat-Varsola-15

Khat-Murhat-Varsola-14

Khat-Murhat-Varsola-13

Khat-Murhat-Varsola-7

Khat-Murhat-Varsola-8

Khat-Murhat-Varsola-9

Khat-Murhat-Varsola-10

Khat-Murhat-Varsola-11

Khat-Murhat-Varsola-12

Khat-Murhat-Varsola-181