Nani Vadal - Murti Pratistha Mahotsav

Feb 18 to 22, 2016 Parcha Prakaran Katha Vakta : Kothari Swami Gadhpur

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-1

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-2

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-3

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-4

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-5

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-6

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-7

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-8

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-9

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-10

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-11

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-12

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-13

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-14

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-15

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-16

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-17

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-18

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-19

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-20

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-21

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-22

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-23

Murti-Pratishtha-Mahotsav-Nani-Vadal-24