Nana Samadhiyala (Junagadh Pradesh)

Shreemad Satsangi Jivan Katha April 19, 2016 Vakta: P. Vivekswarupswami (Bagasara)

Divya-Katha-Nana-Samdhiyala-1

Divya-Katha-Nana-Samdhiyala-2

Divya-Katha-Nana-Samdhiyala-3

Divya-Katha-Nana-Samdhiyala-4

Divya-Katha-Nana-Samdhiyala-5

Divya-Katha-Nana-Samdhiyala-6