Sanala (Dist. Rajkot) - Murti Pratishtha Mahotsav

March 11 to 15, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta : P. Nityaswarup swami - Sardhar

Murti-Pratishtha-Sanala-4

Murti-Pratishtha-Sanala-1

Murti-Pratishtha-Sanala-2

Murti-Pratishtha-Sanala-3

Murti-Pratishtha-Sanala-4

Murti-Pratishtha-Sanala-5

Murti-Pratishtha-Sanala-6

Murti-Pratishtha-Sanala-7

Murti-Pratishtha-Sanala-8

Murti-Pratishtha-Sanala-9

Murti-Pratishtha-Sanala-10

Murti-Pratishtha-Sanala-11

Murti-Pratishtha-Sanala-12

Murti-Pratishtha-Sanala-13

Murti-Pratishtha-Sanala-14

Murti-Pratishtha-Sanala-15

Murti-Pratishtha-Sanala-16

Murti-Pratishtha-Sanala-17