Sanala (Dist. Rajkot) - Murti Pratishtha Mahotsav

March 11 to 15, 2016 Shreemad Satsangi Jivan Katha Vakta : P. Nityaswarup swami - Sardhar