Friday, 23 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Day 1- Divya Pothiyatra

Bhavya Pothiyatra from Yajman Parivar

Divya-Pothiyatra-Day-1-1

Divya-Pothiyatra-Day-1-2

Divya-Pothiyatra-Day-1-3

Divya-Pothiyatra-Day-1-4

Divya-Pothiyatra-Day-1-5

Divya-Pothiyatra-Day-1-6

Divya-Pothiyatra-Day-1-7

Divya-Pothiyatra-Day-1-8

Divya-Pothiyatra-Day-1-9

Divya-Pothiyatra-Day-1-10

Divya-Pothiyatra-Day-1-11

Divya-Pothiyatra-Day-1-12

Divya-Pothiyatra-Day-1-13

Divya-Pothiyatra-Day-1-14

Divya-Pothiyatra-Day-1-15

Divya-Pothiyatra-Day-1-16

Divya-Pothiyatra-Day-1-17

Divya-Pothiyatra-Day-1-18

Divya-Pothiyatra-Day-1-19

Divya-Pothiyatra-Day-1-20

Divya-Pothiyatra-Day-1-21

Divya-Pothiyatra-Day-1-22

Divya-Pothiyatra-Day-1-23

Divya-Pothiyatra-Day-1-24

Divya-Pothiyatra-Day-1-25

Divya-Pothiyatra-Day-1-26

Divya-Pothiyatra-Day-1-27

Divya-Pothiyatra-Day-1-28

Divya-Pothiyatra-Day-1-29

Divya-Pothiyatra-Day-1-30

Divya-Pothiyatra-Day-1-31

Divya-Pothiyatra-Day-1-32

Divya-Pothiyatra-Day-1-33

Divya-Pothiyatra-Day-1-34

Divya-Pothiyatra-Day-1-35

Divya-Pothiyatra-Day-1-36

Divya-Pothiyatra-Day-1-37

Divya-Pothiyatra-Day-1-38

Divya-Pothiyatra-Day-1-39

Divya-Pothiyatra-Day-1-40

Divya-Pothiyatra-Day-1-41

Divya-Pothiyatra-Day-1-42

Divya-Pothiyatra-Day-1-43

Divya-Pothiyatra-Day-1-44

Divya-Pothiyatra-Day-1-45

Divya-Pothiyatra-Day-1-46

Divya-Pothiyatra-Day-1-47

Divya-Pothiyatra-Day-1-48

Divya-Pothiyatra-Day-1-49

Divya-Pothiyatra-Day-1-50

Divya-Pothiyatra-Day-1-51

Divya-Pothiyatra-Day-1-52

Divya-Pothiyatra-Day-1-53

Divya-Pothiyatra-Day-1-54

Divya-Pothiyatra-Day-1-55

Divya-Pothiyatra-Day-1-56

Divya-Pothiyatra-Day-1-57

Divya-Pothiyatra-Day-1-58

Divya-Pothiyatra-Day-1-59

Divya-Pothiyatra-Day-1-60

Divya-Pothiyatra-Day-1-461