Khari (Ta. Sihor) - Shreemad Bhagwat Katha

Vakta: P. Chhapaiyaswami (Gadhpur) April 16 - 22, 2016