Sunday, 18 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Khambhada (Gadhpur Pradesh) - Shreemad Bhagwat Katha

Vakta: P. Chhapaiyaswami (Gadhpur) May 12, 2016

Bhagwat-Katha-Khambhda-1

Bhagwat-Katha-Khambhda-2

Bhagwat-Katha-Khambhda-3

Bhagwat-Katha-Khambhda-4

Bhagwat-Katha-Khambhda-5

Bhagwat-Katha-Khambhda-6

Bhagwat-Katha-Khambhda-7

Bhagwat-Katha-Khambhda-8

Bhagwat-Katha-Khambhda-9

Bhagwat-Katha-Khambhda-10

Bhagwat-Katha-Khambhda-11

Bhagwat-Katha-Khambhda-12

Bhagwat-Katha-Khambhda-13

Bhagwat-Katha-Khambhda-14

Bhagwat-Katha-Khambhda-15

Bhagwat-Katha-Khambhda-16

Bhagwat-Katha-Khambhda-17

Bhagwat-Katha-Khambhda-18

Bhagwat-Katha-Khambhda-19

Bhagwat-Katha-Khambhda-20

Bhagwat-Katha-Khambhda-21

Bhagwat-Katha-Khambhda-22

Bhagwat-Katha-Khambhda-23

Bhagwat-Katha-Khambhda-24

Bhagwat-Katha-Khambhda-25

Bhagwat-Katha-Khambhda-26

Bhagwat-Katha-Khambhda-27

Bhagwat-Katha-Khambhda-28

Bhagwat-Katha-Khambhda-29

Bhagwat-Katha-Khambhda-30

Bhagwat-Katha-Khambhda-31

Bhagwat-Katha-Khambhda-32