Khambha (Gir) - Shreemad Satsangi Jivan Katha

April 10, 2016 Vakta: P. Punaswarupswami (Sardhar)

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-1

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-2

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-3

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-4

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-5

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-6

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-7

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-8

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-9

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-10

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-11

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-12

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-13

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-14

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-15

Khambha-Gir-Satsangi-Jivan-Katha-16