Kariyani Dham - 37th Patotsav Mahotsav

March 2016 Divya Abhishek, Annkut, Satsang Sabha Darshan Swaminarayan Mandir Kariyani

Kariyani-Mandir-Patotsav-3

Kariyani-Mandir-Patotsav-1

Kariyani-Mandir-Patotsav-2

Kariyani-Mandir-Patotsav-3

Kariyani-Mandir-Patotsav-4

Kariyani-Mandir-Patotsav-5

Kariyani-Mandir-Patotsav-6

Kariyani-Mandir-Patotsav-7

Kariyani-Mandir-Patotsav-8

Kariyani-Mandir-Patotsav-9

Kariyani-Mandir-Patotsav-10

Kariyani-Mandir-Patotsav-11

Kariyani-Mandir-Patotsav-12