Kariyani Dham - 37th Patotsav Mahotsav

March 2016 Divya Abhishek, Annkut, Satsang Sabha Darshan Swaminarayan Mandir Kariyani