Homatmak Mahapuja - Vanskhiliya (Dist. Anand)

Feb 7, 2016 Yajman : Dineshbhai, Vinubhai Patel (USA)

Vanskhiliya_Mahapooja-7

Vanskhiliya_Mahapooja-1

Vanskhiliya_Mahapooja-2

Vanskhiliya_Mahapooja-3

Vanskhiliya_Mahapooja-4

Vanskhiliya_Mahapooja-5

Vanskhiliya_Mahapooja-6

Vanskhiliya_Mahapooja-7

Vanskhiliya_Mahapooja-8

Vanskhiliya_Mahapooja-9

Vanskhiliya_Mahapooja-10

Vanskhiliya_Mahapooja-11

Vanskhiliya_Mahapooja-12

Vanskhiliya_Mahapooja-13

Vanskhiliya_Mahapooja-14

Vanskhiliya_Mahapooja-15

Vanskhiliya_Mahapooja-16

Vanskhiliya_Mahapooja-17

Vanskhiliya_Mahapooja-18

Vanskhiliya_Mahapooja-19

Vanskhiliya_Mahapooja-20

Vanskhiliya_Mahapooja-21