Harililamrut Katha - Nana Machiyala (Junagadh Pradesh)

Vakta: P. Purnswarupswami (Sardhar) May 2016

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-1

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-2

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-3

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-4

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-5

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-6

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-7

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-8

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-9

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-10

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-11

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-12

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-13

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-14

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-15

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-16

Harililamrut-Katha-Nana-Machiyala-17