Guru Vandana Mahotsav - Gadhpur

Sept 2 - 8, 2016 Vakta : P. Kothari Swami Gadhpur, Place: Darbargadh Gadhpur, Ashirvad : Vadtal Gadi Dharmakul Parivar