Sunday, 21 January 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Gadhpur Dada na Darbar ma Shreemad Satsangi Jivan Katha

June 2016 Yajman : Gadhiya Parivar (Gadhpur) Vakta: Kothari Swami & P. Chapaiya Swami

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-1

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-2

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-3

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-4

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-5

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-6

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-7

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-8

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-9

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-10

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-11

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-12

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-13

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-14

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-15

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-16

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-17

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-18

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-19

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-20

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-21

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-22

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-23

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-24

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-25

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-26

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-27

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-28

Satsangi-Jivan-Katha-Gadhpur-29