Gadhpur Dada na Darbar Ma Katha - April 2016

Yajman : Lathidal Mahila Mandal Vakta: Kothari Swami & Chapaiya swami (Gadhpur)