Ekadashi Udyapan Utsav - Swaminarayan Mandir Kheda

Dec 10, 2016 - Bhavya Sobhayatra, Yagna, P. P. Bal Laljimaharaj Shree blessings

Swaminarayan-mandir-kheda-25

Swaminarayan-mandir-kheda-1

Swaminarayan-mandir-kheda-2

Swaminarayan-mandir-kheda-3

Swaminarayan-mandir-kheda-4

Swaminarayan-mandir-kheda-5

Swaminarayan-mandir-kheda-6

Swaminarayan-mandir-kheda-7

Swaminarayan-mandir-kheda-8

Swaminarayan-mandir-kheda-9

Swaminarayan-mandir-kheda-10

Swaminarayan-mandir-kheda-11

Swaminarayan-mandir-kheda-12

Swaminarayan-mandir-kheda-13

Swaminarayan-mandir-kheda-14

Swaminarayan-mandir-kheda-15

Swaminarayan-mandir-kheda-16

Swaminarayan-mandir-kheda-17

Swaminarayan-mandir-kheda-18

Swaminarayan-mandir-kheda-19

Swaminarayan-mandir-kheda-20

Swaminarayan-mandir-kheda-21

Swaminarayan-mandir-kheda-22

Swaminarayan-mandir-kheda-23

Swaminarayan-mandir-kheda-24

Swaminarayan-mandir-kheda-25

Swaminarayan-mandir-kheda-26

Swaminarayan-mandir-kheda-27

Swaminarayan-mandir-kheda-28

Swaminarayan-mandir-kheda-29

Swaminarayan-mandir-kheda-30

Swaminarayan-mandir-kheda-31

Swaminarayan-mandir-kheda-32

Swaminarayan-mandir-kheda-33

Swaminarayan-mandir-kheda-34

Swaminarayan-mandir-kheda-35

Swaminarayan-mandir-kheda-36