Divya Shakotsav - Swaminarayan Mandir Mahemdavad

Dist Khda - Dec 25, 2016

Shakotsav-Mehmdabad-13

Shakotsav-Mehmdabad-1

Shakotsav-Mehmdabad-2

Shakotsav-Mehmdabad-3

Shakotsav-Mehmdabad-4

Shakotsav-Mehmdabad-5

Shakotsav-Mehmdabad-6

Shakotsav-Mehmdabad-7

Shakotsav-Mehmdabad-8

Shakotsav-Mehmdabad-9

Shakotsav-Mehmdabad-10

Shakotsav-Mehmdabad-11

Shakotsav-Mehmdabad-12

Shakotsav-Mehmdabad-13

Shakotsav-Mehmdabad-14

Shakotsav-Mehmdabad-15

Shakotsav-Mehmdabad-16

Shakotsav-Mehmdabad-17

Shakotsav-Mehmdabad-18

Shakotsav-Mehmdabad-19

Shakotsav-Mehmdabad-20

Shakotsav-Mehmdabad-21

Shakotsav-Mehmdabad-22

Shakotsav-Mehmdabad-23