Divya Shakotsav - Swaminarayan Mandir Dombivali (Mumbai)

Dec 18, 2016 - In the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree Vadtal

Dwimasik-Sabha-Dombivali-1

Dwimasik-Sabha-Dombivali-2

Dwimasik-Sabha-Dombivali-3

Dwimasik-Sabha-Dombivali-4

Dwimasik-Sabha-Dombivali-5

Dwimasik-Sabha-Dombivali-6

Dwimasik-Sabha-Dombivali-7

Dwimasik-Sabha-Dombivali-8

Dwimasik-Sabha-Dombivali-9

Dwimasik-Sabha-Dombivali-10

Dwimasik-Sabha-Dombivali-11

Dwimasik-Sabha-Dombivali-12

Dwimasik-Sabha-Dombivali-13

Dwimasik-Sabha-Dombivali-14

Dwimasik-Sabha-Dombivali-15

Dwimasik-Sabha-Dombivali-16

Dwimasik-Sabha-Dombivali-17

Dwimasik-Sabha-Dombivali-18

Dwimasik-Sabha-Dombivali-19

Dwimasik-Sabha-Dombivali-20

Dwimasik-Sabha-Dombivali-21

Dwimasik-Sabha-Dombivali-22

Dwimasik-Sabha-Dombivali-23

Dwimasik-Sabha-Dombivali-24

Dwimasik-Sabha-Dombivali-25

Dwimasik-Sabha-Dombivali-26

Dwimasik-Sabha-Dombivali-27