Divya Shakotsav - Swaminarayan Mandir Dahisar (Mumbai)

Dec 20, 2016

Satsang-Sabha-Dahisar-1

Satsang-Sabha-Dahisar-2

Satsang-Sabha-Dahisar-3

Satsang-Sabha-Dahisar-4

Satsang-Sabha-Dahisar-5

Satsang-Sabha-Dahisar-6