Divya Shakotsav - Godhara

Jan 21, 2016 Organized by LNYDM Godhara in the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree - Vadtal

Shakotsav-Godhara-2

Shakotsav-Godhara-3

Shakotsav-Godhara-4

Shakotsav-Godhara-5

Shakotsav-Godhara-6

Shakotsav-Godhara-7

Shakotsav-Godhara-8

Shakotsav-Godhara-9

Shakotsav-Godhara-10