Sunday, 18 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Dhareswar (Ta. Rajula, Dist. Amreli)

Jan 8, 2016, Divya Shakotsa in the presence of P. P. 108 Shree Bhavi Acharya Maharaj Shree - Vadtal

Divya-Shakotsav-Dhareswar-1

Divya-Shakotsav-Dhareswar-2

Divya-Shakotsav-Dhareswar-3

Divya-Shakotsav-Dhareswar-4

Divya-Shakotsav-Dhareswar-5

Divya-Shakotsav-Dhareswar-6

Divya-Shakotsav-Dhareswar-7

Divya-Shakotsav-Dhareswar-8

Divya-Shakotsav-Dhareswar-9

Divya-Shakotsav-Dhareswar-10

Divya-Shakotsav-Dhareswar-11

Divya-Shakotsav-Dhareswar-12

Divya-Shakotsav-Dhareswar-13

Divya-Shakotsav-Dhareswar-14

Divya-Shakotsav-Dhareswar-15

Divya-Shakotsav-Dhareswar-16

Divya-Shakotsav-Dhareswar-17

Divya-Shakotsav-Dhareswar-18

Divya-Shakotsav-Dhareswar-19

Divya-Shakotsav-Dhareswar-20

Divya-Shakotsav-Dhareswar-21

Divya-Shakotsav-Dhareswar-22

Divya-Shakotsav-Dhareswar-23

Divya-Shakotsav-Dhareswar-24

Divya-Shakotsav-Dhareswar-25

Divya-Shakotsav-Dhareswar-26

Divya-Shakotsav-Dhareswar-27

Divya-Shakotsav-Dhareswar-28

Divya-Shakotsav-Dhareswar-29

Divya-Shakotsav-Dhareswar-30

Divya-Shakotsav-Dhareswar-31

Divya-Shakotsav-Dhareswar-32

Divya-Shakotsav-Dhareswar-33

Divya-Shakotsav-Dhareswar-34

Divya-Shakotsav-Dhareswar-35

Divya-Shakotsav-Dhareswar-36

Divya-Shakotsav-Dhareswar-37

Divya-Shakotsav-Dhareswar-38

Divya-Shakotsav-Dhareswar-39

Divya-Shakotsav-Dhareswar-40

Divya-Shakotsav-Dhareswar-41

Divya-Shakotsav-Dhareswar-42

Divya-Shakotsav-Dhareswar-43

Divya-Shakotsav-Dhareswar-44

Divya-Shakotsav-Dhareswar-45

Divya-Shakotsav-Dhareswar-46

Divya-Shakotsav-Dhareswar-47

Divya-Shakotsav-Dhareswar-48

Divya-Shakotsav-Dhareswar-49

Divya-Shakotsav-Dhareswar-50

Divya-Shakotsav-Dhareswar-51

Divya-Shakotsav-Dhareswar-52

Divya-Shakotsav-Dhareswar-53

Divya-Shakotsav-Dhareswar-54

Divya-Shakotsav-Dhareswar-55

Divya-Shakotsav-Dhareswar-56

Divya-Shakotsav-Dhareswar-57

Divya-Shakotsav-Dhareswar-58

Divya-Shakotsav-Dhareswar-59

Divya-Shakotsav-Dhareswar-60

Divya-Shakotsav-Dhareswar-61

Divya-Shakotsav-Dhareswar-62

Divya-Shakotsav-Dhareswar-63

Divya-Shakotsav-Dhareswar-64

Divya-Shakotsav-Dhareswar-65

Divya-Shakotsav-Dhareswar-66

Divya-Shakotsav-Dhareswar-67

Divya-Shakotsav-Dhareswar-68

Divya-Shakotsav-Dhareswar-69

Divya-Shakotsav-Dhareswar-70

Divya-Shakotsav-Dhareswar-71

Divya-Shakotsav-Dhareswar-72