Sunday, 21 January 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Chhapaiya Mahotsav - Nov 5 - 13, 2016 - Part 1

Day 1 to 3 - Mahotsav Divya Darshan - Pothiyatra - Ghanshyam Janmotsav - Ratri Program

1.-Divya-Pothiyatra-1

1.-Divya-Pothiyatra-2

1.-Divya-Pothiyatra-3

1.-Divya-Pothiyatra-4

1.-Divya-Pothiyatra-5

1.-Divya-Pothiyatra-6

1.-Divya-Pothiyatra-7

1.-Divya-Pothiyatra-8

1.-Divya-Pothiyatra-9

1.-Divya-Pothiyatra-10

1.-Divya-Pothiyatra-11

1.-Divya-Pothiyatra-12

1.-Divya-Pothiyatra-13

1.-Divya-Pothiyatra-14

1.-Divya-Pothiyatra-15

1.-Divya-Pothiyatra-16

1.-Divya-Pothiyatra-17

1.-Divya-Pothiyatra-18

1.-Divya-Pothiyatra-19

1.-Divya-Pothiyatra-20

1.-Divya-Pothiyatra-21

1.-Divya-Pothiyatra-22

1.-Divya-Pothiyatra-23

1.-Divya-Pothiyatra-24

1.-Divya-Pothiyatra-25

1.-Divya-Pothiyatra-26

1.-Divya-Pothiyatra-27

1.-Divya-Pothiyatra-28

1.-Divya-Pothiyatra-29

1.-Divya-Pothiyatra-30

1.-Divya-Pothiyatra-31

1.-Divya-Pothiyatra-32

1.-Divya-Pothiyatra-33

1.-Divya-Pothiyatra-34

1.-Divya-Pothiyatra-35

1.-Divya-Pothiyatra-36

1.-Divya-Pothiyatra-37

1.-Divya-Pothiyatra-38

1.-Divya-Pothiyatra-39

1.-Divya-Pothiyatra-40

1.-Divya-Pothiyatra-41

1.-Divya-Pothiyatra-42

1.-Divya-Pothiyatra-43

1.-Divya-Pothiyatra-44

1.-Divya-Pothiyatra-45

1.-Divya-Pothiyatra-46

1.-Divya-Pothiyatra-47

1.-Divya-Pothiyatra-48

1.-Divya-Pothiyatra-49

1.-Divya-Pothiyatra-50

1.-Divya-Pothiyatra-51

1.-Divya-Pothiyatra-52

1.-Divya-Pothiyatra-53

1.-Divya-Pothiyatra-54

1.-Divya-Pothiyatra-55

1.-Divya-Pothiyatra-56

1.-Divya-Pothiyatra-57

1.-Divya-Pothiyatra-58

1.-Divya-Pothiyatra-59

1.-Divya-Pothiyatra-60

1.-Divya-Pothiyatra-61

1.-Divya-Pothiyatra-62

2.-Mahotsav-Day-2-1

2.-Mahotsav-Day-2-2

2.-Mahotsav-Day-2-3

2.-Mahotsav-Day-2-4

2.-Mahotsav-Day-2-5

2.-Mahotsav-Day-2-6

2.-Mahotsav-Day-2-7

2.-Mahotsav-Day-2-8

2.-Mahotsav-Day-2-9

2.-Mahotsav-Day-2-10

2.-Mahotsav-Day-2-11

2.-Mahotsav-Day-2-12

2.-Mahotsav-Day-2-13

2.-Mahotsav-Day-2-14

2.-Mahotsav-Day-2-15

2.-Mahotsav-Day-2-16

2.-Mahotsav-Day-2-17

2.-Mahotsav-Day-2-18

2.-Mahotsav-Day-2-19

2.-Mahotsav-Day-2-20

2.-Mahotsav-Day-2-21

2.-Mahotsav-Day-2-22

2.-Mahotsav-Day-2-23

2.-Mahotsav-Day-2-24

2.-Mahotsav-Day-2-25

2.-Mahotsav-Day-2-26

2.-Mahotsav-Day-2-27

2.-Mahotsav-Day-2-28

2.-Mahotsav-Day-2-29

2.-Mahotsav-Day-2-30

2.-Mahotsav-Day-2-31

2.-Mahotsav-Day-2-32

2.-Mahotsav-Day-2-33

2.-Mahotsav-Day-2-34

2.-Mahotsav-Day-2-35

2.-Mahotsav-Day-2-36

2.-Mahotsav-Day-2-37

2.-Mahotsav-Day-2-38

2.-Mahotsav-Day-2-39

2.-Mahotsav-Day-2-40

2.-Mahotsav-Day-2-41

2.-Mahotsav-Day-2-42

2.-Mahotsav-Day-2-43

2.-Mahotsav-Day-2-44

2.-Mahotsav-Day-2-45

2.-Mahotsav-Day-2-46

2.-Mahotsav-Day-2-47

2.-Mahotsav-Day-2-48

2.-Mahotsav-Day-2-49

2.-Mahotsav-Day-2-50

2.-Mahotsav-Day-2-51

2.-Mahotsav-Day-2-52

2.-Mahotsav-Day-2-53

2.-Mahotsav-Day-2-54

2.-Mahotsav-Day-2-55

2.-Mahotsav-Day-2-56

2.-Mahotsav-Day-2-57

2.-Mahotsav-Day-2-58

2.-Mahotsav-Day-2-59

2.-Mahotsav-Day-2-60

2.-Mahotsav-Day-2-61

2.-Mahotsav-Day-2-62

2.-Mahotsav-Day-2-63

2.-Mahotsav-Day-2-64

2.-Mahotsav-Day-2-65

2.-Mahotsav-Day-2-66

2.-Mahotsav-Day-2-67

2.-Mahotsav-Day-2-68

2.-Mahotsav-Day-2-69

2.-Mahotsav-Day-2-70

2.-Mahotsav-Day-2-71

2.-Mahotsav-Day-2-72

2.-Mahotsav-Day-2-73

2.-Mahotsav-Day-2-74

2.-Mahotsav-Day-2-75

2.-Mahotsav-Day-2-76

2.-Mahotsav-Day-2-77

2.-Mahotsav-Day-2-78

2.-Mahotsav-Day-2-79

2.-Mahotsav-Day-2-80

2.-Mahotsav-Day-2-81

2.-Mahotsav-Day-2-82

2.-Mahotsav-Day-2-83

2.-Mahotsav-Day-2-84

2.-Mahotsav-Day-2-85

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-1

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-2

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-3

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-4

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-5

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-6

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-7

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-8

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-9

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-10

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-11

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-12

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-13

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-14

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-15

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-16

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-17

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-18

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-19

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-20

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-21

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-22

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-23

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-24

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-25

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-26

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-27

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-28

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-29

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-30

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-31

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-32

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-33

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-34

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-35

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-36

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-37

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-38

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-39

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-40

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-41

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-42

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-43

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-44

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-45

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-46

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-47

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-48

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-49

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-50

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-51

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-52

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-53

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-54

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-55

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-56

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-57

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-58

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-59

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-60

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-61

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-62

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-63

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-64

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-65

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-66

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-67

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-68

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-69

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-70

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-71

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-72

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-73

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-74

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-75

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-76

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-77

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-78

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-79

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-80

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-81

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-82

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-83

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-84

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-85

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-86

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-87

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-88

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-89

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-90

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-91

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-92

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-93

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-94

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-95

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-96

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-97

3.-Bhvya-Ghanshyam-Janmotsav-98