Chaul Sanskar Satkar Mahotsav - Vadtal

March 6, 2016 P. P. Bal Laljimaharaj Shree Chaul Sanksar Mahtosav - Satkar Samaroh at Raghuvir Vadi, Vadtal