Bhavya Shakotsav & P. P. Bal Laljimaharaj Shree Janmotsav

Padra (Vadodara) Feb 4, 2016

Shakotsav-Padra-Vadodara-19

Shakotsav-Padra-Vadodara-1

Shakotsav-Padra-Vadodara-2

Shakotsav-Padra-Vadodara-3

Shakotsav-Padra-Vadodara-4

Shakotsav-Padra-Vadodara-5

Shakotsav-Padra-Vadodara-6

Shakotsav-Padra-Vadodara-7

Shakotsav-Padra-Vadodara-8

Shakotsav-Padra-Vadodara-9

Shakotsav-Padra-Vadodara-10

Shakotsav-Padra-Vadodara-11

Shakotsav-Padra-Vadodara-12

Shakotsav-Padra-Vadodara-13

Shakotsav-Padra-Vadodara-14

Shakotsav-Padra-Vadodara-15

Shakotsav-Padra-Vadodara-16

Shakotsav-Padra-Vadodara-17

Shakotsav-Padra-Vadodara-18

Shakotsav-Padra-Vadodara-19

Shakotsav-Padra-Vadodara-20

Shakotsav-Padra-Vadodara-21

Shakotsav-Padra-Vadodara-22

Shakotsav-Padra-Vadodara-23

Shakotsav-Padra-Vadodara-24

Shakotsav-Padra-Vadodara-25

Shakotsav-Padra-Vadodara-26

Shakotsav-Padra-Vadodara-27

Shakotsav-Padra-Vadodara-28

Shakotsav-Padra-Vadodara-29

Shakotsav-Padra-Vadodara-30

Shakotsav-Padra-Vadodara-31

Shakotsav-Padra-Vadodara-32

Shakotsav-Padra-Vadodara-33

Shakotsav-Padra-Vadodara-34

Shakotsav-Padra-Vadodara-35

Shakotsav-Padra-Vadodara-36

Shakotsav-Padra-Vadodara-37

Shakotsav-Padra-Vadodara-38

Shakotsav-Padra-Vadodara-39

Shakotsav-Padra-Vadodara-40

Shakotsav-Padra-Vadodara-41

Shakotsav-Padra-Vadodara-42

Shakotsav-Padra-Vadodara-43

Shakotsav-Padra-Vadodara-44

Shakotsav-Padra-Vadodara-45

Shakotsav-Padra-Vadodara-46

Shakotsav-Padra-Vadodara-47

Shakotsav-Padra-Vadodara-48

Shakotsav-Padra-Vadodara-49

Shakotsav-Padra-Vadodara-50

Shakotsav-Padra-Vadodara-51

Shakotsav-Padra-Vadodara-52

Shakotsav-Padra-Vadodara-53

Shakotsav-Padra-Vadodara-54

Shakotsav-Padra-Vadodara-55

Shakotsav-Padra-Vadodara-56

Shakotsav-Padra-Vadodara-57

Shakotsav-Padra-Vadodara-58

Shakotsav-Padra-Vadodara-59

Shakotsav-Padra-Vadodara-60

Shakotsav-Padra-Vadodara-61

Shakotsav-Padra-Vadodara-62

Shakotsav-Padra-Vadodara-63

Shakotsav-Padra-Vadodara-64

Shakotsav-Padra-Vadodara-65

Shakotsav-Padra-Vadodara-66