Thursday, 18 January 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Bhavya Shakotsav - Dhandhuka (Bhal Pradesh)

Dec 15, 2016 - In the presence of P. P. Bhavi Acharya Maharaj Shree, Gadhpur, Junagadh, Vadtal, Sardhar, Bagasara santo

Shakotsav-Dhandhuka-45

Shakotsav-Dhandhuka-1

Shakotsav-Dhandhuka-2

Shakotsav-Dhandhuka-3

Shakotsav-Dhandhuka-4

Shakotsav-Dhandhuka-5

Shakotsav-Dhandhuka-6

Shakotsav-Dhandhuka-7

Shakotsav-Dhandhuka-8

Shakotsav-Dhandhuka-9

Shakotsav-Dhandhuka-10

Shakotsav-Dhandhuka-11

Shakotsav-Dhandhuka-12

Shakotsav-Dhandhuka-13

Shakotsav-Dhandhuka-14

Shakotsav-Dhandhuka-15

Shakotsav-Dhandhuka-16

Shakotsav-Dhandhuka-17

Shakotsav-Dhandhuka-18

Shakotsav-Dhandhuka-19

Shakotsav-Dhandhuka-20

Shakotsav-Dhandhuka-21

Shakotsav-Dhandhuka-22

Shakotsav-Dhandhuka-23

Shakotsav-Dhandhuka-24

Shakotsav-Dhandhuka-25

Shakotsav-Dhandhuka-26

Shakotsav-Dhandhuka-27

Shakotsav-Dhandhuka-28

Shakotsav-Dhandhuka-29

Shakotsav-Dhandhuka-30

Shakotsav-Dhandhuka-31

Shakotsav-Dhandhuka-32

Shakotsav-Dhandhuka-33

Shakotsav-Dhandhuka-34

Shakotsav-Dhandhuka-35

Shakotsav-Dhandhuka-36

Shakotsav-Dhandhuka-37

Shakotsav-Dhandhuka-38

Shakotsav-Dhandhuka-39

Shakotsav-Dhandhuka-40

Shakotsav-Dhandhuka-41

Shakotsav-Dhandhuka-42

Shakotsav-Dhandhuka-43

Shakotsav-Dhandhuka-44

Shakotsav-Dhandhuka-45

Shakotsav-Dhandhuka-46

Shakotsav-Dhandhuka-47

Shakotsav-Dhandhuka-48

Shakotsav-Dhandhuka-49

Shakotsav-Dhandhuka-50

Shakotsav-Dhandhuka-51

Shakotsav-Dhandhuka-52

Shakotsav-Dhandhuka-53