Bhavy Shakotsav - Gadi Shthan Jetpur

Dec 25, 2016 - Vakta : P. Vivekswami Bagasara

Shakotsav-Jetpur-1

Shakotsav-Jetpur-2

Shakotsav-Jetpur-3

Shakotsav-Jetpur-4

Shakotsav-Jetpur-5

Shakotsav-Jetpur-6