Badalpur (Junagadh Pradesh) - Swaminarayan Mahtosav

Shreemad Satsangi Jivan Katha, Vakta: P. Vivekswarupswami (Bagasara) May 8 - 14, 2016

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-1

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-2

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-3

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-4

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-5

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-6

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-7

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-8

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-9

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-10

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-11

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-12

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-13

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-14

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-15

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-16

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-17

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-18

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-19

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-20

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-21

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-22

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-23

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-24

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-25

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-26

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-27

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-28

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-29

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-30

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-31

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-32

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-33

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-34

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-35

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-36

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-37

Satsangi-Jivan-Katha-Badalpur-38