Vasant Panchmi & P. P. Bal Laljimaharaj Shree 3th Janmotsav

Junagadh Jan 24, 2015

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-127

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-1

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-2

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-3

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-4

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-5

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-6

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-7

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-8

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-9

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-10

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-11

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-12

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-13

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-14

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-15

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-16

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-17

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-18

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-19

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-20

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-21

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-22

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-23

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-24

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-25

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-26

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-27

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-28

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-29

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-30

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-31

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-32

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-33

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-34

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-35

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-36

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-37

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-38

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-39

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-40

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-41

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-42

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-43

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-44

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-45

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-46

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-47

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-48

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-49

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-50

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-51

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-52

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-53

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-54

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-55

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-56

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-57

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-58

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-59

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-60

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-61

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-62

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-63

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-64

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-65

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-66

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-67

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-68

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-69

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-70

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-71

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-72

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-73

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-74

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-75

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-76

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-77

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-78

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-79

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-80

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-81

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-82

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-83

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-84

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-85

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-86

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-87

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-88

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-89

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-90

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-91

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-92

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-93

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-94

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-95

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-96

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-97

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-98

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-99

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-100

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-101

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-102

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-103

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-104

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-105

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-106

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-107

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-108

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-109

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-110

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-111

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-112

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-113

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-114

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-115

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-116

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-117

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-118

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-119

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-120

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-121

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-122

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-123

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-124

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-125

Vasant-Panchmi-Mahotsav-Junagadh-126