Swaminarayan Mandir Scranton (USA) - 1st Patotsav Mahtosav

Purushottam Prakash Katha, Panchayatan Dev Pratishtha - May 27 - 31, 2015