Swaminarayan Mahotsav UK - 2015 August 20, 2015

Divya maharaj gadi pattabhishek katha and abhishek darshan in the presence of P. P. Laljimaharaj shree vadtal

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-281

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-271

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-2

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-3

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-4

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-5

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-6

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-7

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-8

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-9

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-10

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-11

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-12

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-13

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-14

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-15

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-16

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-17

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-18

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-19

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-20

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-21

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-22

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-23

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-24

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-25

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-26

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-27

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-28

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-29

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-30

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-31

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-32

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-33

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-34

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-35

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-36

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-37

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-38

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-39

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-40

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-41

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-42

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-43

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-44

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-45

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-46

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-47

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-48

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-49

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-50

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-51

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-52

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-53

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-54

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-55

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-56

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-57

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-58

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-59

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-60

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-61

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-62

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-63

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-64

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-65

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-66

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-67

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-68

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-69

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-70

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-71

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-72

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-73

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-74

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-75

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-76

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-77

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-78

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-79

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-80

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-81

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-82

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-83

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-84

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-85

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-86

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-87

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-88

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-89

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-90

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-91

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-92

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-93

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-94

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-95

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-96

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-97

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-98

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-99

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-100

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-101

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-102

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-103

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-104

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-105

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-106

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-107

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-108

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-109

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-110

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-111

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-112

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-113

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-114

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-115

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-116

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-117

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-118

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-119

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-120

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-121

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-122

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-123

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-124

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-125

Swaminarayan-Mahotsav-Day-4-126