Sunday, 18 February 2018
|| શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ||

Swaminarayan Mahotsav - Seychelles - August 8 to 15, 2015

Shreemad Satsangi Jivan Katha, Bhavya Pothiyatra, Ghanshyam Janmotsav, Ras Utsav, Air port Swagat - Yajman Shree Hari Builder

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-1

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-2

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-3

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-4

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-5

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-6

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-7

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-8

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-9

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-10

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-12

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-13

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-14

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-15

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-16

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-17

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-18

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-19

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-20

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-21

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-22

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-23

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-24

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-25

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-26

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-27

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-28

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-29

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-30

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-31

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-32

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-33

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-34

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-35

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-36

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-37

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-38

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-39

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-40

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-41

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-42

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-43

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-44

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-45

Airport-Swagat-and-Pothiyatra-46

Ghanshyam-Janmotsav-1

Ghanshyam-Janmotsav-2

Ghanshyam-Janmotsav-3

Ghanshyam-Janmotsav-4

Ghanshyam-Janmotsav-5

Ghanshyam-Janmotsav-6

Ghanshyam-Janmotsav-7

Ghanshyam-Janmotsav-8

Ghanshyam-Janmotsav-9

Ghanshyam-Janmotsav-10

Ghanshyam-Janmotsav-11

Ghanshyam-Janmotsav-12

Ghanshyam-Janmotsav-13

Ghanshyam-Janmotsav-14

Ghanshyam-Janmotsav-15

Ghanshyam-Janmotsav-16

Ghanshyam-Janmotsav-17

Ghanshyam-Janmotsav-18

Ghanshyam-Janmotsav-19

Ghanshyam-Janmotsav-20

Ghanshyam-Janmotsav-21

Ghanshyam-Janmotsav-22

Ghanshyam-Janmotsav-23

Ghanshyam-Janmotsav-24

Ghanshyam-Janmotsav-25

Ghanshyam-Janmotsav-26

Ghanshyam-Janmotsav-27

Ghanshyam-Janmotsav-28

Ghanshyam-Janmotsav-29

Ghanshyam-Janmotsav-30

Ghanshyam-Janmotsav-31

Ghanshyam-Janmotsav-32

Ghanshyam-Janmotsav-33

Ghanshyam-Janmotsav-34

Ghanshyam-Janmotsav-35